KARTAL’LI KAZIM MEYDANI ANIT TASARIMYARIŞMASI

İhale No: 34515 - Tarih: 30.05.2011

Yaklaşık 8 dönüm arazi üzerinde“Kartal’lı Kazım Anıtı Tasarım Yarışması” adı altında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 23.maddesine göre, “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esas alınarak ulusal ve tek aşamalı bir anıt tasarım yarışması açılmıştır.

KARTAL BELEDİYESİ Plan ve Projeler Müdürlüğü/Kentsel Tasarım ve Projeler Şefliği

İhale Kayıt Numarası : 2011/34515

İdarenin   

  • Adresi : Karliktepe Mahallesi Üsküdar Cad./Elit Sok.No:5/Kartal-İSTANBUL
  • Telefon ve faks numarası : 2165868893 - 2163899281
  • Elektronik posta adresi (varsa) : projeler@kartal.bel.tr
  • İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 8 dönüm arazi üzerinde“Kartal’lı Kazım Anıtı Tasarım Yarışması” adı altında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 23.maddesine göre, “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esas alınarak ulusal ve tek aşamalı bir anıt tasarım yarışması açılmıştır.

İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:  

  • Yapılacağı yer : İstanbul,Kartal180 pafta,2660ada,375,376parseller
  • Tarihi ve saati : 30.05.2011 - 17:00

Teknik Şartname İçin Tıklayınız

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
Yarışmaya Katılım Şartları
1.Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
2.Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
3.Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
4.Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
5.Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
6.Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek ve yarışma yerini gördüğüne dair yer görme belgesini imzalamak .(Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
7.Yarışma tüm heykeltraşlara açıktır.
8.Katılımcılar yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş (1 adet) eseriyle katılabilir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışmacılardan istenen belgeler

1.Kimlik zarfı; yarışmacıların, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde; daktilo veya yazıcı ile " Kartal’lı Kazım Meydanı Anıt Tasarım Yarışması Kimlik Zarfı" ibaresi yazılmış bir zarfın içine, her sayfası imzalanmış ve Madde 24’teki ibarenin kabul edildiğine dair son sayfa imzalarının da tamamlanmış olduğu bu şartnameyi ve şartnamenin satın alındığına dair makbuzunu,
2.Yer görme belgesini
3. Kimlik Belgesi fotokopisini,
4.Yarışmaya katılacak olanların; yarışma tarihine kadar yapmış oldukları heykel, rölyef vb. eserlere ait, yapılış tarihlerini, bulundukları yeri, çevresi ile beraber eseri gösteren fotoğrafların yer aldığı tanıtım dosyasını ( bu dosyada yer alacak eserler sanatçının isteğine bağlıdır),koymaları gereklidir.
Kimlik zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışmaya kabul edilmez.
Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.

Yarışmacılardan istenecekler ve tasarıma yönelik bilgiler

1 Yarışma konusu eserin tanımı ve tasarımında istenenler;
Evrensel standartlarda Kuvay-i Milliyeci anısına yapılacak anıtın çağdaş heykel sanatının teknik ve estetik özelliklerini taşıması ile elbette heykeltıraşlık mesleğinin özgün ve yaratıcı bir dille ifade edilmiş olması da gözetilecektir.
Kartal’lı Kazım Kuvay-i Milliyeci kişiliğinin yanı sıra sivil hayatta bahçıvanlıkla uğraşmaktadır.Yapılacak çalışmada bu özelliklerin vurgulanmasında yarar görülmektedir.

Anıtın ve anıtın içerisinde bulunacağı proje alanı bir bütün halinde tasarlanarak düşünülmesi gerekmektedir.Yani anıt ile birlikte yarışma alanının kentsel ve peysaj tasarımlarının yapılması ,anıtın çevresi ile bir bütün olarak algılanmasını sağlayacaktır.Dolayısıyla yarışmaya ekip olarak katılımda heykeltıraşların yanı sıra ekip içerisinde peysaj mimarı,mimar ve şehir plancısı olması tasarımı kuvvetlendireceği muhtemeldir.

Figürde Kuvay-i Milliyeci ve bahçıvan kimliklerinden Kartal’da bahçıvan yönünün daha ağır basacağı bir kompozisyon ile birlikte fiziki yapı ve çehresinin yansıtılması da önemlidir.

Kaidede, Kartal’lı Kazım’ın hayatı ile ilgili kısa bilgi notları sanatçının kendi özgün uslubuyla yazılabilir. Ayrıca sanatçı istediği taktirde Kartal’lı Kazım’ın yaptığı iş ile ilgili ayrıntı ve motifleri bu bilgi notu bölümüne ekleyerek özgün bir kompozisyon üretebilir.

Tasarımın; Kartallı Kazım’ın Kuvay-i Milliyeci karekterini çağrıştıracak görünümdeki figürle kaidesinin bütünlüğü ve ayrılmazlığı gözeten bir temayı yansıtması beklenecektir.

2.Yarışmada herhangi bir malzeme sınırlaması yoktur. Ancak polyester, fiber vb. sentetik malzemeler kabul edilmeyecek ve yarışma dışı bırakılacaktır. Eser için kullanılacak malzemenin açık hava koşullarına (yağmur, kar, fırtına, don, yüksek hava sıcaklığı vb. etkilere) dayanıklı olması gerekir. Jüri kararlarında; eserlerin ileriki dönemlere kalıcılığını, zamana ve hava şartlarına dayanıklılığını dikkate alacaktır.

3.Yarışma konusu eserin yüksekliği meydan çevresine göre sanatçının yorumuna bırakılmıştır..
4.Önerilen heykeli ve çevre ilişkilerini gösteren 50x70 ebatlarında yatay kullanılacak kağıtlara çizilmiş konsepti açıklayıcı eskiz ve perspektif tanıtım paftaları,

5.Tasarlanan heykelin 1/10 maketi (Maketin; taşınma ve sergilenme esnasında zarar görmesini engellemek üzere, sanatçı tarafından seçilecek bir malzeme ile yapılması gerekmektedir.) ile eseri en iyi ifade edebilecek yerden alınmış ve muhakkak ki heykelde kullanılacak malzeme ile imal edilmiş, 15x15cm ile 30x30cm. arasındaki herhangi bir boyutta ve 1/1 ölçekte hazırlanmış detay maketi

6.Seçilen malzemeyi tanıtan, imalat usullerini ve kullanılacak imalat teknolojisini açıklayan detaylı bir teknik rapor.

7.Eserin konusunu, sanatçının konuyu ele alışını, önerilen malzemeyi, malzemeye bağlı olarak yaklaşık maliyeti içeren rapor.

8.Yarışma konusu eserin ve çevre düzenlemesinin imalat bedeli üst sınırı tasarımın serbestliğini kısıtlamamak için belirlenmemiş fakat imalatlar Belediye bütçesindeki ödeneklerin yeterlilik durumuna göre değerlendirilip gerçekleştirilecektir.

9.Anıtın1/50 yerleşim ve 1/200 vaziyet planı, hazırlanacaktır.

10.Jüri; yarışma şartnamesinde uyulması zorunlu olduğu tespit edilmiş hususlara ve bilhassa verilen maliyet tavanına uymayan projeleri yarışma dışı bırakıp bırakmamak konularında yetkilidir. (Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği, Madde.29)
Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği Yer Yarışmacılar, Kartal Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü-Kentsel Tasarım ve Projeler Şefliği adresine başvurarak 30,00.-TL. karşılığında Yarışma Şartnamesini temin edebileceklerdir. Yarışmacılar bu tutarı Kartal Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırdıklarına ilişkin belgeyi elden sunduklarında, şartname ve ekleri kendilerine verilecektir.

Katılımcılar, Kartal Belediyesi’ne ait aşağıda yazılı hesap numarasına şartname bedelini yatırıp, banka dekontunu faks yolu ile tarafımıza ilettiklerinde de şartname ve ekleri (bilgisayar ortamında) kendilerine mail yolu ile ulaştırılabilir. Bu durumda; ulaşmayan veya iletilemeyen hiçbir belgeden İdaremiz sorumlu olmayacaktır.

Halk Bankası Kartal Şubesi

IBAN: TR44 0001 2009 7570 0007 1000 04

Ödüller
Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödüller net olarak verilecektir.

Birinci Ödül: 15.000 TL.
İkinci Ödül:10.000 TL.
Üçüncü Ödül:7000 TL.
3 Adet Mansiyon:4000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, İdare, yukarıda yazılı ödülleri, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29.maddesine göre yarışmacılara net olarak ödeyecektir. Ödemeler, yarışma sonucunun ilanını izleyen 30 gün içinde sahiplerinin veya vekillerinin banka hesabına yapılacaktır.

Tasarımların kabul edilmeye başlanacağı tarih, tasarımların son teslim tarih ve saati
Tasarımlar ilan tarihinden itibaren 30 (takvim günü) sonrasında kabul edilmeye başlanacaktır.
Tasarımlar, en geç yarışma teslim tarihi olan 30.05.2011 günü saat 17.00’e kadar Kartal Belediyesi ,Organik Pazar Çadırı’na teslim edilecektir.

 


geri dönAnasayfaya git.
Kartal Belediyesi Kurumsal İnternet Sitesi Metin Versiyonu
İnternet sitemiz görme engelli kullanıcıların kolaylıkla kullanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygun yazılımlar kullanılarak metin versiyonundan takip edilebilir.