ÇOCUK OYUN GRUBU, VOLEYBOL DİREĞİ VE BASKETBOL POTASI SATIN ALINACAKTIR

İhale No: 387446 - Tarih: 06.09.2017

2017 YILI ÇOCUK OYUN GRUBU, VOLEYBOL DİREĞİ ve BASKETBOL POTASI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/387446
İdarenin
Adresi : YUKARI MAHALLE BELEDİYE CADDESİ NO:6 KARTAL/İSTANBUL
Telefon ve faks numarası : 2162805424 - 2162805503
Elektronik Posta Adresi : saadetkun@kartal.bel.tr
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

İhale konusu malın
Niteliği, türü ve miktarı : Kartal Belediye Başkanlığı/Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 13 Kalem Çocuk Oyun Grubu, Voleybol Direği ve Basketbol Potası alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Teslim yeri : Malzemeler Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün deposuna teslim edilecektir.
Teslim tarihi : Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün teslim programına göre sözleşme imzalanmasını müteakip 45 takvim günü içerisinde malzemelerin/ürünlerin teslimatı gerçekleştirilecektir. 

İhalenin

Yapılacağı yer : Kartal Belediye Başkanlığı/Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü/Satınalma Birimi
Tarihi ve saati : 06.09.2017 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: 
-TS EN 1176-1 (Oyun Alanı Elemanları -Bölüm  1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Metodları )
-TS EN 1176-2 (Oyun Alanı Elemanları -Bölüm  2: Salıncaklar için Özel  Güvenlik Kuralları ve Deney Metodları )
-TS EN 1176-3 (Oyun Alanı Elemanları -Bölüm  3: Kaydırakları için ilave Özel  Güvenlik Kuralları ve Deney Metodları )
-TS EN 1176-6 (Oyun Alanı Elemanları -Bölüm  6: Sallanma Elemanları için ilave Özel  Güvenlik Kuralları ve Deney Metodları )
-TS EN 1176-11 (Oyun Alanı Elemanları ve Zemin düzenlemeleri Bölüm 11: Havada aslılı Ağlar için  ilave Özel  Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri )
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde Yapılmış Her Türlü Oyun Grubu,Voleybol Direği ve Basketbol Potası Temini İşi Benzer İş Olarak Kabul edilir. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kartal Belediye Başkanlığı/Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü/Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kartal Belediye Başkanlığı/Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü/Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 


geri dönAnasayfaya git.
Kartal Belediyesi Kurumsal İnternet Sitesi Metin Versiyonu
İnternet sitemiz görme engelli kullanıcıların kolaylıkla kullanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygun yazılımlar kullanılarak metin versiyonundan takip edilebilir.