12496 ada 133 parsel sayılı taşınmaza ilişkin İLANEN TEBLİGATTIR

05.10.2021

12496 ada 133 parsel sayılı taşınmaza ilişkin İLANEN TEBLİGATTIR

12496 ada 133 parsel sayılı taşınmaza ilişkin İLANEN TEBLİGATTIR

İlgide kayıtlı yazılar ile özetle; İlçemiz, Orhantepe Mahallesi, Gülizar Sokak, No:3,  12496 Ada / 133 Parsel sınırları içerisinde kalan  sayılı taşınmaz üzerinde bulunan yapıların metruk halde bulunduğu, kimliği belirsiz kişiler tarafından işgal edilerek suç yuvası haline geldiği ve bu sebeple insanların can ve mal güvenliğini tehdit ettiği tarafımıza bildirilmiş olup; gerekli yasal işlemlerin tarafımızca yapılması istenmiştir. 

Bilindiği üzere; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun “Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar” başlıklı 39. Maddesinde “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.”  hükmü yer almaktadır.

Dolayısıyla; bahse konu metruk halde bulunan yapıların, 30 gün içerisinde tarafınızca yıktırılması, yıktırılmaması halinde ise İdaremizce gerekli yıkım işlemlerinin yapılacağı, bu kapsamda anılan kanunun ilgili hükmüne istinaden doğacak masrafların %20 fazlasıyla tarafınızdan tahsil edileceği, ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine göre hakkınızda yasal işlem yapılacağı hususu;


Anasayfaya git.

Son 50 Duyuru
Anasayfaya git.
Kartal Belediyesi Kurumsal İnternet Sitesi Metin Versiyonu
İnternet sitemiz görme engelli kullanıcıların kolaylıkla kullanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygun yazılımlar kullanılarak metin versiyonundan takip edilebilir.